Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies. Nastavenie vlastných preferencií cookies môžete kedykoľvek upraviť odkazom v spodnej časti stránok.

Odmietnuť všetko môžete tu.

TOVAR V AKCII

naša cena 26,75 EUR
naša cena 28,67 EUR
naša cena 40,80 EUR

Partneri

 

NAJPREDÁVANEJŠÍ

KONTAKTY

BEDAP spol. s r.o.
Jána Francisciho 1727/17
054 01 Levoča
tel: 0948475460, 0904577141
bedapsro@gmail.com

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok : pre www.najkominy.sk

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK
Platný od 13.9.2012 pre predaj tovarov a služieb na stránke  www.najkomíny.sk firmy BEDAP spol. s r.o..
Postup pri riešení reklamácií upravuje v zmysle dodržania ustanovení Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti BEDAP spol. s r.o. a príslušných zákonov nasledovný reklamačný poriadok. Spôsob, miesto a postup vykonania záručnej opravy sa týka služieb a tovaru, ktoré sú predmetom obchodnej transakcie medzi spoločnosťou BEDAP spol. s r.o. so sídlom Jána Francisciho 1727/17, Levoča 054 01, IČO:46190023, zapísanou v Obchodnom registri okresného súdu  v Košice I, odd.:Sro,vl.č.: 27767/V (ďalej len predávajúci) a zákazníkom (ďalej kupujúci) v zmysle zák. č.513/1991 Zb. OZ v znení neskorších predpisov.
1.Uplatnenie reklamácie a záručná lehota.
Ak nie je predajcom stanovené inak záručná lehota je 2 roky. Predĺžená záručná lehota môže byť upravená a bližšie špecifikovaná v záručnom liste. Na predĺženú záručnú lehotu sa vzťahujú pravidlá uvedené v záručnom liste, za ktorých ju možno akceptovať. Záruka na tovar začína plynúť dňom prevzatia tovaru dokladovaná vystavením dokladu o kúpe. Ak dôjde v záručnej lehote k vade tovaru má predávajúci možnosť v primeranej lehote dľa vlastného uváženia opraviť zistenú vadu, alebo poskytnúť kupujúcemu náhradné plnenie, alebo primeranú zľavu. Ak vada predstavuje podstatné porušenie kúpnej zmluvy a nebola včas odstránená je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.
2. Neuznanie reklamácie.
Záruku nemožno uznať ak vada vznikne zavinením kupujúceho alebo:
A) ak kupujúci používa produkt preukázateľne nesprávne a v rozpore s návodom na používanie (montážnym návodom), použitím nekompletného systému, nesprávnou inštaláciou, nekvalifikovanou montážou nevyškolenou osobou (firmou), prevádzkovaním produktu bez revízií, bez zákonom stanovených intervalov čistenia a údržby, bez správneho ošetrenia a povrchovej úpravy, pozmenením ktoréhokoľvek dokladu produktu, ako je záručný list, štítok, revízia, evidencia údržby.
B) pri živelných pohromách
3. Uznanie reklamácie.
A) Reklamácia bude uznaná, ak kupujúci preukáže v záručnej lehote všetky požadované doklady: doklad o kúpe, potvrdený záručný list
B) Ak je výrobok preukázateľne nekompletný, alebo obsahuje vady ktoré neumožnia jeho riadne využitie na určený účel.
4. Pri reklamácii je zákazník povinný.
A) Predložiť riadne vyplnené doklady o kúpe a záručný list s vyznačenou a potvrdenou záručnou lehotou
B) Zdokumentovať reklamovaný produkt popísaním vady v písomnej forme , fotodokumentáciou s doručením osobne na adresu sídla spoločnosti  BEDAP spol. s r.o., prípadne zaslaním poštou, alebo na e-mail bedapsro@gmail.com s uvedením dátumu vzniku reklamácie. Tovar môže taktiež na vlastné náklady osobne doručiť do sídla predávajúceho.
C) Zaslať, doručiť kompletné kontaktné údaje na zákazníka.
V prípade nedodržania povinností zákazníka sa predávajúci reklamáciou nebude zaoberať.
5. Obhliadka a lehota vybavenia reklamácie.
A) Kupujúci je povinný v prípade potrebnej obhliadky predávajúcemu umožniť preveriť skutkový stav vady. V prípade neumožnenia obhliadky sa predávajúci reklamáciou nebude zaoberať.
B) Lehota pre oznámenie o vybavení reklamácie je spravidla do 5 pracovných dní po oznámení o vzniku reklamácie. O reklamácii vyhotoví predajca reklamačný zápis z čoho jednu kópiu odovzdá kupujúcemu. Lehota pre vybavenie reklamácie je spravidla 30 dní. Poveternostné podmienky môžu mať vplyv na vzájomnú dohodu vybavenia reklamácie v dlhšom období. Záručná lehota sa predĺži o obdobie v ktorom produkt nemohol riadne kupujúci užívať.

6.Zjavné a skryté vady.
A) Ak kupujúci prevezme tovar je povinný bezodkladne prekontrolovať jeho kompletnosť ako i neporušenosť. V prípade vzniku zjavnej vady je povinný vadu nahlásiť predávajúcemu a kuriérovy aby mohol urobiť škodový zápis. Pri dovoze tovaru potvrdí vlastným podpisom kompletnosť a neporušenosť tovaru. V prípade, že kupujúci neohlási reklamáciu zjavnej vady jeho nároky zaniknú.
B) V prípade, že zákazník pri používaní zistí na výrobku skrytú vadu je povinný výrobok prestať používať a nahlásiť bezodkladne túto vadu písomne predajcovi. Predávajúci vyhotoví reklamačný zápis a vybaví reklamáciu podľa posúdenia odborným pracovníkom.
C) V prípade, že dôjde k neopodstatnenej reklamácii a predávajúcemu vzniknú pri tejto príležitosti náklady má právo požadovať od kupujúceho úhradu vzniknutých nákladov.
7. Záverečné ustanovenia
Predávajúci môže aktualizovať „reklamačný poriadok podľa vlastnej potreby, ako i v prípade novej legislatívno - právnej úpravy.
Kupujúci má právo písomne namietať do 30 dní od zverejnenia na webe svoj nesúhlas. V prípade, že nedôjde k žiadnej námietke platí, že kupujúci s reklamačným poriadkom súhlasí.
V Levoči dňa 13.9.2012

Peter Antal  (štatutárny zástupca BEDAP spol. s r.o.)

BEDAP spol. s r.o.